manufacturing

 • Right first time

  Right first time

  YMTY Increase business effectiveness.
 • YMTY, Beat the change before the change beats you

   

  Verbeter uw grip op supply chain & productieprocessen

  Supply chain en productieprocessen zijn complex. Alleen al het onderhouden van een gedetailleerd en actueel overzicht van uw processen, bedrijfsregels en de onderlinge afhankelijkheid is vaak al een uitdaging op zich. Voeg daar de veranderende aard van bijvoorbeeld de marktvraag en wetgeving aan toe, en uw organisatie besteedt al snel meer tijd aan proces- en impactanalyses dan aan het besturen van de dagelijkse operatie. Nauwkeurige impactanalyses naar de gevolgen van veranderingen zijn essentieel, maar tijdrovend en complex. Het proces versnellen leidt vaak tot onvoldoende inzicht en zeer zorgvuldig te werk gaan neemt veel tijd in beslag. Beide leiden vaak tot stijgende faalkosten als gevolg van een stilstaande productie, wijzigingen, het niet voldoen aan regelgeving, verkoopverliezen, stijgende voorraadkosten en andere verstoringen.

   

  Wat u nodig heeft is de mogelijkheid om snel en goed in te kunnen schatten welke impact wijzigingen in de gehele productie en supply chain hebben. U wilt kunnen zien welke aspecten van uw organisatie geraakt worden door een verandering en wat er gedaan moet worden. Onze YMTY oplossing doet dit allemaal voor u

  Wat is YMTY

  YMTY staat voor "Your MOM Told You", waarin MOM uw Manufacturing Operations Management is. De software-engine van YMTY is URequire Studio. De USoft oplossing voor het vastleggen en beheren van bedrijfseisen en -regels. Met behulp van deze software bent u in staat om uw bedrijfseisen en -regels sneller en consequenter in kaart te brengen. Om de juistheid en volledigheid van uw bedrijfseisen en –regels te ondersteunen hebben wij YMTY voorzien van alle definities, onderlinge relaties en best practices van de industriestandaarden. Hierdoor kunt u meteen aan de slag en krijgt direct een diepgaand inzicht in supply chain en productieprocessen. Inhoud toevoegen die specifiek voor uw organisatie is, is gemakkelijk te realiseren en maakt YMTY een nog waardevollere oplossing. Onderlinge relaties worden direct zichtbaar gemaakt terwijl u werkt met YMTY en omdat het in natuurlijk taal beschreven wordt is het te begrijpen door alle diciplines binnen uw organisatie. YMTY geeft bovendien feedback op de consistentie van uw werk om eenduidigheid en ondubbelzinheid te waarborgen.

 • YMTY, Beat the change before the change beats you

   

  Improve your grip on supply chain & manufacturing processes

  Supply chain and manufacturing processes are complex. Just maintaining a detailed and up-to-date record of your processes, business rules and interdependencies is often a challenge in itself. Add to that the changing nature of for instance market demand and legislation, and you could easily spend more time on process analysis and impact assessments than on running the daily operations. Accurate impact assessments of changes are critical, yet time consuming and complex. Speeding up the process often results in inadequate insight. Being thorough takes far too long. Both often result in high cost of failure due to stand stills, rework, non-compliance, loss of sales, inventory turnover and other disruptions.

   

  What you need is the ability to quickly and thoroughly assess the impact of changes throughout your entire manufacturing and supply chain operations. See which element are affected and what needs to be done to implement the required changes. Our YMTY solution will help you to do exactly this…all of this.

   

  What is YMTY

  YMTY stands for “Your MOM Told You”, in which MOM is your Manufacturing Operations Management. YMTY is a business analysis software based on supply chain and manufacturing industry standards and will enrich your MOM by visualizing the relations between activities across your organisation. The software engine of YMTY is URequire Studio. The USoft solution for capturing and managing requirements faster and much more consistent. To ensure correctness and completeness in your requirements, we have pre-loaded YMTY with all the definitions, relations and best practices from supply chain and manufacturing industry standards. Enabling a quick start and providing and in-depth insight out of the box. Adding content that is specific to your organisation is easily done, making YMTY an even more valuable solution. Relations are instantly visible on your screen while working with YMTY and because it is in plain human language, it is easily understood across business areas in your organisation. YMTY furthermore provides feedback on the consistency of your requirements, helping you in being complete, clear and unambiguous.